ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯛꯁꯤꯡ

Jump to navigation Jump to search
Select a user  
View user groupsViewing user groups of user MF-Warburg (ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯐꯝ | ꯈꯣꯝ)

Implicit member of: ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯪꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡ

ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯆꯪꯗꯦ
"https://mni.wiktionary.org/wiki/ꯑꯈꯟꯅꯕ:UserRights/MF-Warburg" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ