ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯫

"ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯲꯰꯰ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯷꯳꯷ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)