ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ

ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯫

"ꯃꯤꯠ ꯂꯣꯟꯁꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ২০০ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ৭৩৭ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)