ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ

"ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ২০০ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ১,১৩৯ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)