ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯂꯦꯠꯁꯤꯡ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯲꯰꯰ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯱,꯱꯳꯹ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)

(ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ) (ꯃꯊꯪ ꯂꯃꯥꯏ)