ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯈꯨꯃꯟ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯈꯨꯃꯟ ꯁꯂꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯤꯡ ꯫

"ꯈꯨꯃꯟ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯱꯳꯹ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯱꯳꯹ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫