ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯑꯉꯣꯝ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯑꯉꯣꯝ ꯁꯂꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛꯁꯤꯡ ꯫

"ꯑꯉꯣꯝ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯸꯵ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯸꯵ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫