ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯤꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯫

"ꯂꯩꯄꯥꯛ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯵꯵ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯵꯵ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫