ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia

ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ(ꯅꯥꯎꯟ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

IPA(key):

  1. ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ, ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯅꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯫

ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]