Jump to content

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯁꯛꯇꯥꯛ
Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia

ꯋꯥꯄꯣꯛꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯇꯟꯁꯤꯟꯅꯕ of ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ +‎ ꯏꯟꯁꯥꯏꯀꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ, ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯟꯂꯤꯕꯅꯥ ꯂꯦꯔꯤ ꯁꯥꯡꯒꯔ

  1. ꯃꯃꯜ-ꯇꯤꯡꯗꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯏꯟꯁꯥꯏꯀꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥꯅꯤ ꯲꯰꯰꯱ ꯗ ꯖꯤꯝꯃꯤ ꯋꯦꯜꯁꯅꯥ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯝꯕ ꯃꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯫


ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]