Jump to content

ꯏꯪꯂꯤꯁ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ

ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ(ꯅꯥꯎꯟ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

Proper noun
ꯏꯪꯂꯤꯁ

  1. ꯂꯣꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ, ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯐꯥꯎꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫ ꯏꯪꯂꯦꯟ, ꯌꯨ•ꯑꯦꯁ•ꯑꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯗ ꯄꯥꯛꯇꯛꯅꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]


ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia
"https://mni.wiktionary.org/w/index.php?title=ꯏꯪꯂꯤꯁ&oldid=6417" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ