ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ:ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ - ꯃꯤꯡ ꯈꯪꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯫

"ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ" ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ

ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯹꯷ ꯂꯃꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯈꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯹꯷ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯫