ꯀꯌꯥꯠ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia

ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ(ꯅꯥꯎꯟ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

  1. ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥ-ꯉꯥ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯌꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯃꯥꯒ ꯇꯣꯠꯅ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫ ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ,

ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

"https://mni.wiktionary.org/w/index.php?title=ꯀꯌꯥꯠ&oldid=6095" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ