ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ

ꯋꯤꯛꯁꯟꯅꯔꯤ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

Manipuri ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗ ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯱ ꯌꯥꯎꯏ:
Wikipedia

ꯈꯣꯟꯊꯣꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

IPA(key):

  1. ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯅꯠꯇꯔꯒ ꯊꯥꯏꯅꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯫

ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

ꯑꯇꯩ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ]

"https://mni.wiktionary.org/w/index.php?title=ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ&oldid=2452" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ